Jordmortenesta

Jordmor er til stade på helsestasjonen på Lesja 2 dagar i veka. Som regel er dette måndag og torsdag, men kontordagane må tilpassast jordmorvakter ved NGLMS Otta.

Time hjå jordmor kan du også få gjennom legekontoret tlf 61244200.

Jordmortjenesten  kan tilby deg omsorg som er basert  på:

 • Tilgjenge
 • Medbestemming/brukarperspektiv
 • Respekt

Jordmora set av god tid til:

 • Samtale
 • Informasjon
 • Undervisning/helserådgjeving
 • Spørsmål

Innhald i svangerskapsomsorgen:

 • Fysiologiske undersøkingar
 • Levesett
 • Rus og graviditet/Tweak
 • Psykisk helse/EPDS
 • Førebuing til amming. Evt morsmjølktillegg
 • Undervisning om fødsel
 • Førebuing til foreldrerolla
 • Informasjon om rutiner ved føde- og barselavdelinga
 • Tilbod om heimebesøk til kvinner som har fødd
 • Etterkontroll

Jordmora henviser til:

 • Ultralyd
 • Gynekolog/Fødepoliklinikk
 • Genetisk rettleiing

Jordmora samarbeider med:

 • Fastlege
 • Helsesjukepleier
 • Fysioterapeut
 • Spesialisthelsetjenesten

Jordmor deltek i Interkommunalt vaktsamarbeid ved NGLMS Otta.

Døgnope tilbod til gravide, fødande,  barselkvinner og nyfødde barn.

Mobil tlf. nr til vakthavande jordmor  941 59 061

Kontakt

Anne Marie Berstad
Jordmor
Telefon 61 24 42 08
Mobil 958 82 150