Tryggleiksalarmar

Lesja kommune har digitale tryggleiksalarmar til leige.

Leigepris er kr 250,- pr månad og dei tildelast etter behov. 

Tryggleiksalarm er ei ordning der du som brukar med alarm kjem raskt i kontakt med heimesjukepleia i ein akutt situasjon ved behov for hjelp.

Heimebuande eldre og funksjonshemma kan bli tildelt tryggleiksalarm ut frå:

  • At dei kjenner seg utrygge pga sjukdom eller funksjonshemming
  • At dei forstår bruken av alarmen
  • At dei har lett for å falle eller har problem med å bevege seg
  • At dei bur åleine eller har lite sosialt nettverk
  • At dei bur i ueigna bustad

Tryggleiksalarmen er kopla opp mot NGLMS som tek kontakt med heimesjukepleia eller andre (t.d. pårørande) etter avtale. Heimesjukepleia har ansvar for å kontakte brukaren.

Det blir utført test på alarmane kvar veke og mot vaktsentralen ein gong i månaden. Der brukaren er i stand til å utføre dette, er han sjølv ansvarleg for denne testinga. Batteriskift skjer etter behov og blir utført av ambulerande vaktmeister.

Om behovet endrar seg, blir vedtak om tildeling av tryggleiksalarm tatt opp til ny vurdering.

Den som mottek tryggleiksalarm må:

  • ha fasttelefon
  • godta å få montert nøkkelboks ved inngangsdøra
  • bere alarmen på seg heile døgnet
  • erstattet alarmen/utløysaren om den blir mista eller øydelagt med vilje