Fysioterapi

Fysioterapi inneber helsefremmande og forebyggande arbeid. Målet er gjennom tilrettelegging, trening og behandling å oppnå best mogleg funksjon i høve til skade og funksjonssvikt.

Det blir gjeve tilbod om fysioterapi til alle innbyggjare i Lesja kommune.

Fysioterapien held til på Lesja sjukeheim og har i tillegg kontordag på Lesjaskog ein dag i veka.

Kommunefysioterapeutane har lokaler på Lesja Sjukeheim og er bemanna med to fysioterapeuter i tilsaman 140% stilling. Det er 4 fysioterapeuter i Lesja, 2 kommunale og 2 privat praktiserende på Lora m/kommunale driftstilskot(Meiningen Praksis)

Fysioterapitenesta kan hjelpe med:

  • Individuelle undersøkelser, vurderinger og behandlinger av funksjonsnedsettelse, skade eller muskel- og skjelett plager.
  • Rehabilitering, habilitering og opptrening.
  • Forebyggende tiltak
  • Informasjon og rådgivning innen helse og aktivitet
  • Veiledning til egentrening/tilpassa aktivitet
  • Bassengtreningsgrupper i varmt vatn
  • Lavterskel spinningsgruppe
  • Barseltreningsgruppe

Pris:

Prisen bli fastsett av Helse- og Omsorgsdepartementet med hjemmel i Lov om folketrygd. Alle som får behandling hos fysioterapeut må betale egenandel, med unntak av barn under 16 år og personer som får behandling for godkjent yrkesskade. Utgifter til fysioterapi kommer inn under egenandelstak 2( kr 1,990,- i 2017)

Kontakt

Josè (Johanna) van der Meer
Leiar fysio- og ergoterapi
Mobil 977 49 174
Aasta Kristine Bjorli Bjølverud
Fysioterapeut
Mobil 468 13 934