Kommunal involvering

Lesja kommune har tatt på seg ei koordinerande rolle i breibandsutbygginga for å unngå gravekaos og for å tilrettelegge for så rask utbygging som mogleg. 

  • Unngå planlaus utbygging som ikkje dekker lokale behov på kort og lengre sikt
  • Unngå planlaus utbygging for å redusere samfunnsøkonomiske og miljømessige kostnadar.
  • Gi kommunen/utbyggarane forutseielegheit for framføring og kostnadar
  • Sikre lik praksis for framføring av breidband i alle grender.
  • Redusert risiko og uvisse i netta.
  • Stimulere til legging av breidband i nye utbyggingsområde(til dømes ved å legge kostnaden for breidbandsutbygging inn som ein del av nye utbyggingsavtaler).