Langtidsopphald

Langtidsopphald er opphald i institusjon på ubestemt tid. Lesja har ein institusjon – Lesja sjukeheim.

Langtidsopphald blir tildelt personar som har varige behov for pleie og omsorg. 

Det kan gjevast tilbud om langtidsopphald når alle andre hjelpetiltak er vurdert og/eller utprøvd og ikkje dekker behovet for pleie og omsorg.