Eldres Senter, Lesjaskog

Klikk for stort bilde Ragnhild Bakken

Telefonnr. 994 81 438 / 469 03 308

På Eldres har vi 11 leilegheiter og 2 mindre leilegheiter for korttidsopphald, og her trivest vi. Leilegheitene har nær tilknytning til fellesenhet. Fellesenheten er døgnbemanna av heimehjelp eller omsorgsarbeidar.  Heimesjukepleie blir gjeve etter behov.

Kortidssplass i bustad - Eldres Senter
Kortidssplass i bustad - Eldres Senter
Teneste/tiltak Betalingssats Grunnlag
Korttids-opphald 275,- pr døgn + betaling for praktisk bistand om naudsynt
Inkluderer opphald og måltider, men ikkje tøyvask av private klede. * For tjenester som vask av tøy og tilrettelegging/servering av måltider regnes i tillegg medgått tid til praktisk bistand som er kr. 75.- pr time. Da betales da for medgått tid i tillegg til pris pr. måltid og pris pr. tøyvask. Hjemmehjelptjenester/praktisk bistand blir gitt etter enkeltvedtak, og bygger på individuell søknad og individuell vurdering av den enkeltes behov for tjenester.
Satsar for eigenbetaling innan helse og omsorg
Satsar for eigenbetaling innan helse og omsorg
Teneste Betalingssats Grunnlag
Praktisk bistand/heimehjelp 75,- pr time
Kjøp av middag frå Lesja sjukeheim/middagsombringing 90,- pr porsjon + eventuell bistand/servering
Transport til dagsenter - eigenbetaling 100,- pr gong
Tryggleiksalarm *** 200,- pr månad
Kjøp av middag for besøkande/gjester på Lesja sjukeheim, Lesjatun og Eldres Senter 90,- pr posjon
Kjøp av middag frå Lesja sjukeheim - middagsombringing 85,- pr posjon
Kjøp av middag (Lesjatun og Eldres Senter) 80,- pr posjon + tillegg for tilrettelegging/servering *
Kjøp av lunsj - Lesjaskog dagsenter (for personalet/besøkande 50,- pr måltid
Kjøp av frokost og kveldsmat for bebuarar på Eldres Senter 40,- pr måltid
Dagsenter/dagaktivisering - eigenbetaling For alle brukarar med og utan vedtak på aktivisering heimla i Helse- og omsorgstenestelova §§ 3-1 og 3-2. jfr Egenandelsforskriften. 85,- pr gong **
Vask av tøy 40,- pr maskin + praktisk bistand *
Leie av lokaler/fellesarealer på Lesja sjukeheim, Lesjatun, Eldres senter og Dagsenteret på Lesjaskog til private formål eller arrangement 200,- pr gong. I tillegg kommer betaling for servering dersom mat/kaffe bestilles fra kjøkken på Eldres senter eller Lesja sjukeheim.
Regulert opp med 8,9% i 2015. Justeres opp i tråd med konsumprisindeksen årlig fra 1. januar 2017. Du kan sjølv rekne ut endring i prisen på https://www.ssb.no/kpi . * For tjenester som vask av tøy og tilrettelegging/servering av måltider regnes i tillegg medgått tid til praktisk bistand som er kr. 75.- pr time. Da betales da for medgått tid i tillegg til pris pr. måltid og pris pr. tøyvask. Hjemmehjelptjenester/praktisk bistand blir gitt etter enkeltvedtak, og bygger på individuell søknad og individuell vurdering av den enkeltes behov for tjenester. ** Egenbetaling for dagaktivisering gjelder for brukere av dagsenter på Lesjaskog, Lesja sjukeheim, Eldres senter og Lesjatun. Egenandel inkluderer måltider og kaffe. Eventuell transport til dagtilbud kommer i tillegg. *** Nye digitale trygghetsalarmer er kjøpt inn og tas i bruk i 2016/2017. Alarm/varsling er til alarmmottak i Sel kommune. Dette vil medføre en økt kostnad for bruker på denne tjenesten, samt noen økte kostnader for kommunene på alarmsentral. Budsjettert på regionale helsetjenester.