Eldres Senter, Lesjaskog

Ragnhild Bakken

Telefonnr. 994 81 438 / 469 03 308

På Eldres har vi 11 leilegheiter og 2 mindre leilegheiter for korttidsopphald, og her trivest vi. Leilegheitene har nær tilknytning til fellesenhet. Fellesenheten er døgnbemanna av heimehjelp eller omsorgsarbeidar.  Heimesjukepleie blir gjeve etter behov.

Kortidssplass i bustad - Eldres Senter
Teneste/tiltak Betalingssats Grunnlag
Korttids-opphald 275,- pr døgn + betaling for praktisk bistand om naudsynt
Satsar for eigenbetaling innan helse og omsorg
Teneste Betalingssats Grunnlag Dokumenter
Praktisk bistand/heimehjelp 100,- pr time
Transport til dagsenter - eigenbetaling 100,- pr gong
Tryggleiksalarm 250,- pr månad
Dagsenter/dagaktivisering - eigenbetaling For alle brukarar med og utan vedtak på aktivisering heimla i Helse- og omsorgstenestelova §§ 3-1 og 3-2. 90,- pr dag Nye satser for 2021 kommer i rundskriv i løpet av desember 2020, jfr Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
Korttidsopphald Lesja sjukeheim 175,- pr døgn
Kjøp av middag frå Lesja sjukeheim/middagsombringing 90,- pr porsjon
Kjøp av middag (beboere på Lesjatun og Eldres Senter) 80,- pr posjon + tillegg for tilrettelegging og servering
Kjøp av lunsj - Lesjaskog dagsenter 50,- pr måltid Gjeld personalet og besøkande
Kjøp av frokost og kveldsmat for bebuarar på Eldres Senter 40,- pr måltid
Vask av tøy 40,- pr maskin + praktisk bistand til tøyvask
Kjøp av middag forbesøkende/gjester på Lesja sjukeheim, Lesjatun og Eldres senter 110,- pr porsjon
Leie av lokaler/fellesarealer på Lesja sjukeheim, Lesjatun, Eldres senter og Dagsenteret på Lesjaskog til private formål eller arrangement 200,- pr gong. I tillegg kommer betaling for servering dersom mat/kaffe bestilles fra kjøkken på Eldres senter eller Lesja sjukeheim. Dette behandles i egen sak der kjøkkensjef involveres.
Utlån og utkjøring av hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager - Lesja kommune 220,- pr utkjøring
Utlån og utkjøring av hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager - Lesja kommune 200,- pr utkjøring
Leie 110,- Små hjelpemidler
Leie 220,- Mellomstore hjelpemidler
Leie 330,- Store hjelpemidler
Leie 30,- pr døgn Akutt sykeseng (brukes en kortere avgrenset periode)