Informasjon til eier av fritidsbolig i Lesja og Dovre kommuner

Lesja og Dovre brannvesen innfører ordning med feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsbolig. Bakgrunnen for ordningen er å redusere sannsynligheten for brann og konsekvensene en eventuell brann har for liv, helse og materielle verdier. 

                        
Mange hytter og fritidsboliger ligger langt fra nærmeste brannstasjon og det er vel så viktig å jobbe forebyggende der som hjemme. 
Feieren sjekker fyringsanlegget ved tilsyn og feier alle skorsteiner. Vi er opptatt av at du skal være trygg og vurderer også forhold som varsling, slokkeutstyr, rømningsforhold, bruk av gassutstyr og andre faktorer som påvirker din sikkerhet.
Vi tar kontakt for å avtale tidspunkt for feiing og tilsyn. Fortrinnsvis vil vi jobbe fra område til område og prioriterer høystandardhyttene først ut fra antatt bruk. 
Ordningen er etter behov, noe som vil si at hvert enkelt fyringsanlegg må ha ei individuell vurdering der feieren avgjør hvor ofte tilsyn og feiing skal utføres. For finansiering av ordningen ilegges det et årlig gebyr etter selvkostprinsippet. Dette betyr at hver enkelt eier av fritidsbolig betaler for ordningen, ikke pr gjennomført feiing/tilsyn. Vi regner besøk omtrent hvert 5 - 8 år.
For å sikre trygge arbeidsforhold er det viktig at alle tak med helling har sikker atkomst. Dersom feiing ikke utføres grunnet usikker atkomst må likevel gebyret betales. Torvtak er fritatt fra kravet. 
Tilfredsstillende atkomst er et funksjonskrav som innebærer at feieren må kunne gjennomføre arbeidet på en faglig tilfredsstillende måte, og uten at det er fare for skade på liv og helse. Reglene som er gitt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven vil være veiledende for det sikkerhetsnivået som kreves etter forskrift om brannforebygging. Det er som utgangspunkt opp til brannvesenet å avgjøre om atkomsten er tilfreds¬stillende.
Minstekrav til takstige er:
-    Sikring i topp og bunn
-    Typegodkjent stige, hvorav trestige ikke vil bli godkjent.
-    Avstand trinn/takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste. (min 100mm)
-    Avstanden fra takstigen til skorstein skal ikke være lengre enn ca. en skrittlengde
Ordningen med feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger er vedtatt av kommunestyrene i Lesja og Dovre og etableres med hjemmel i Forskrift om brannforebygging (FOR-2015-12-17-1710) § 17. Vedtaket omfatter alle fritidsboliger registrert som bygningstypekode 161, 162, 163 og 171. Dette er i praksis hytter, sommerhus, helårsbolig benyttet som fritidsbolig, seterhus, mv. Buer og koier beliggende mer enn 1 km fra bilvei unntas ordningen.
Ta gjerne kontakt for mer informasjon og/eller nærmere avklaring av eventuelle spørsmål.
Mvh 
Lesja og Dovre Brannvesen 
Feiersvenn Hilde 489 91 884  
hilde.heimdahl@dovre.kommune.no
Inspektør Kåre 9150420601
kare.loftingsbakken@dovre.kommune.no

Kontakt

Hilde Heimdahl
Feiersvenn
Telefon 489 91 884