Avløpshandtering

Innsamling, transport og behandling av avløpsvann.

Lesja kommune har 4 renseanlegg. Naturbaserte renseløsninger på Bjorli, Lesjaverk og Lesja. På Lesjaskog renses avløpsvannet i et konvensjonelt mekanisk, kjemisk, biologisk renseanlegg.
 
Det er etablert døgnkontinuerlig vaktordning for de kommunaltekniske tjenestene. Ved feil, ta kontakt med teknisk vakt på telefon 48 04 41 00 .

Innsamling, transport og behandling av avløpsvann.
Beskrivelse av tjenesten
Forvaltning, drift og utbygging av kommunalt ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg.
Lesja kommune har fire renseanlegg; naturbasrt anlegg på Bjorli, Lesjaverk og Lesja samt tradisjonelt anlegg med mekanisk, biologisk og kjemisk rensetrinn på Lesjaskog. Avløpsvann fra Kjøremgrenda og Joramo går til Dombås renseanlegg i Dovre kommune.


Brukere:
Alle innbyggerne i Lesja kommune som har innlagt vann i bolig eller fritidsbolig og er knyttet til kommunalt ledningsnett samt skoler, helseinstitusjoner og næringsliv.


Beredskap:
Kommunen har døgnkontinuerlig vaktordning for å sikre drift av vann- og avløpsinstallasjonene.  Kommunalteknisk vakt nåes på tlf.
48044100.
Automatisk driftsovervåking på alle installasjoner med alarm til teknisk vakt sikrer rask reaksjon og korte driftsavbrudd.


Ressursforbruk:
Driftsavdelingen med 3 ansatte har ansvar for drift og nyanlegg av ledningsnett, renseanlegg og pumpestasjoner både for vann- og avløp.
I tillegg kjøpes varer og tjenester i forbindelse med utbedringer og nyanlegg.


Tjenestens nivå:
Renseanleggene drives i henhold til utslippstillatelser med tilfredsstillende resultat.


Effekten av tjenesten:
Innsamling og behandling av avløpsvann hindrer forurensning av grunn og vassdrag. Det er likevel fortsatt behov for store investeringer(Lesjaskog renseanlegg og ledningsnett generelt) og vedlikeholdstiltak på anleggene.


Administrasjon og ledelsesfunksjon:
Sekretariat vedr abonnentoversikt og innkreving av gebyrer foretas av servicepersonell i fellestjenesten. Vann, veg og avløp er eget tjenesteområde og ansvarlig for området er avdelingsingeniør Johan Lyftingsmo.


Private avløpsanlegg i spredt bebyggelse:

Eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt nett og har innlagt vann skal betjenes av kommunal ordning for tømming av slamavskillere og tette tanker. Lesja kommune samarbeider med Dovre og har avtale med Norva24 Vest AS. For bestilling av tømming utenom rute kontakt Norva24 Miljøservice  tlf. 57874666 eller e-post: stryn@norva24.no.

For mer informasjon om ditt avløpsanlegg følg link: https://norva24.no/

Nytt frå og med 2016: Abonnentar med septikanlegg (tette tankar, slamavskiljarar mv.) vil heretter få gebyr for den rutinemessige tømminga av anlegget på dei to faste terminane, saman med dei øvrige kommunale gebyra. Hittil har det vorte sendt ut faktura etter tømming. Heretter vert gebyret krevd inn som delbeløp to gonger i året. Beløpet avheng av tømmehyppigheit (to gonger årleg, årleg, annakvart år eller fjerdekvart år.)

 

Kontakt

Kommunalteknisk vakt
Telefon 480 44 100