Avløpshandtering

Innsamling, transport og behandling av avløpsvann.

Lesja kommune har 4 renseanlegg. Naturbaserte renseløsninger på Bjorli, Lesjaverk og Lesja. På Lesjaskog renses avløpsvannet i et konvensjonelt mekanisk, kjemisk, biologisk renseanlegg.
 
Det er etablert døgnkontinuerlig vaktordning for de kommunaltekniske tjenestene. Ved feil, ta kontakt med teknisk vakt på telefon 48 04 41 00 .

Innsamling, transport og behandling av avløpsvann.
Beskrivelse av tjenesten
Forvaltning, drift og utbygging av kommunalt ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg.
Lesja kommune har fire renseanlegg; naturbasrt anlegg på Bjorli, Lesjaverk og Lesja samt tradisjonelt anlegg med mekanisk, biologisk og kjemisk rensetrinn på Lesjaskog. Avløpsvann fra Kjøremgrenda og Joramo går til Dombås renseanlegg i Dovre kommune.


Brukere:
Alle innbyggerne i Lesja kommune som har innlagt vann i bolig eller fritidsbolig og er knyttet til kommunalt ledningsnett samt skoler, helseinstitusjoner og næringsliv.


Beredskap:
Kommunen har døgnkontinuerlig vaktordning for å sikre drift av vann- og avløpsinstallasjonene.  Kommunalteknisk vakt nåes på tlf.
48044100.
Automatisk driftsovervåking på alle installasjoner med alarm til teknisk vakt sikrer rask reaksjon og korte driftsavbrudd.


Ressursforbruk:
Driftsavdelingen med 3 ansatte har ansvar for drift og nyanlegg av ledningsnett, renseanlegg og pumpestasjoner både for vann- og avløp.
I tillegg kjøpes varer og tjenester i forbindelse med utbedringer og nyanlegg.


Tjenestens nivå:
Renseanleggene drives i henhold til utslippstillatelser med tilfredsstillende resultat.


Effekten av tjenesten:
Innsamling og behandling av avløpsvann hindrer forurensning av grunn og vassdrag. Det er likevel fortsatt behov for store investeringer(Lesjaskog renseanlegg og ledningsnett generelt) og vedlikeholdstiltak på anleggene.


Administrasjon og ledelsesfunksjon:
Sekretariat vedr abonnentoversikt og innkreving av gebyrer foretas av servicepersonell i fellestjenesten. Vann, veg og avløp er eget tjenesteområde og ansvarlig for området er avdelingsingeniør Johan Lyftingsmo.


Private avløpsanlegg i spredt bebyggelse:

Eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt nett og har innlagt vann skal betjenes av kommunal ordning for tømming av slamavskillere og tette tanker. Lesja kommune samarbeider med Dovre og har avtale med Gudbrandsdal Miljø og Entreprenør AS . For bestilling av tømming utenom rute kontakt

Gudbrandsdal Miljø og Entreprenør AS   tlf. 61 29 60 00 (sentralbord kl. 0700-1600), vakttelefon 99 49 20 00 (24 timers vaktordning)  eller e-post: post@gmiljo.no.

 

Tilknytningsgebyr - Bygg på boligeiendommer i regulert tomtefelt
Objekt Kloakk Vann
Bygg nr 1 20.000,- 10.000,-
Bygg nr 2 10.000,- 5.000,-
Bygg nr 3, 4 osv 0,- 0,-
Tilknytningsgebyr - Eksisterende bebyggelse på boligeiendommer utenom tomtefelt og for boliger på gardsbruk
Objekt Kloakk Vann
Bygg nr 1 40.000,- 20.000,-
Bygg nr 2 20.000,- 10.000,-
Bygg nr 3, 4 osv 0,- 0,-
Tilknytningsgebyr - Driftsbygning i landbruket
Objekt Vann
Driftsbygning 20.000,-

 

Tilknytningsgebyr - Nybygg på boligeiendommer utenom tomtefelt og for boliger på gardsbruk
Objekt Kloakk Vann
Bygg nr 1 20.000,- 10.000,-
Bygg nr 2 10.000,- 5.000,-
Bygg nr 3, 4 osv 0,- 0,-
Tilknytningsgebyr - Fritidsboliger med to eller flere boenheter
Objekt Kloakk Vann
Pr boenhet 13.000,- 13.000,-
Tilknytningsgebyr - Frittstående fritidsboliger med en boenhet,
Objekt Kloakk Vann
Bygg nr 1 40.000,- 20.000,-
Bygg nr 2 20.000,- 10.000,-
Bygg nr 3, 4 osv 0,- 0,-
Tilknytningsgebyr - Kontorbygg, forretningsbygg, velferdsbygg o l
Bruksareal Kloakk Vann
Under 132 20.000,- 10.000,-
132 - 200 40.000,- 20.000,-
200 - 400 60.000,- 30.000,-
Over 400 80.000,- 40.000,-
Tilknytningsgebyr - Hoteller, pensjonater o l
Bruksareal Kloakk Vann
Under 132 50.000,- 20.000,-
132 - 200 80.000,- 40.000,-
200 - 300 110.000,- 60.000,-
300 - 400 140.000,- 80.000,-
400 - 500 170.000,- 100.000,-
osv pr påbegynt 100 m² + 30.000,- + 20.000,-
Tilknytningsgebyr - Lokale grende-/forsamlingshus
Objekt Kloakk Vann
Bygg nr 1 20.000,- 10.000,-
Bygg nr 2 10.000,- 5.000,-
Bygg nr 3, 4 osv 0,- 0,-

Slamtøming

Slamtøming
Tøming i rute Pris
Tank inntil 5 m³ 1759,-
Tillegg pr m³ over 5 m³ 440,-
Tøming utanom rute (ikkje innan 24 timar)
Tank inntil 5 m3 2262,-
Tillegg pr m3 over 5 m3 440,-
Nød- og ekstratømingar innan 24 timar
Tank inntil 5 m³ 3315,-
Tillegg pr m³ over 5 m³ 440,-
Gebyr for ikkje klargjort tank
Pr oppmøte 440,-

 

Artikkelliste

Kontakt

Kommunalteknisk vakt
Telefon 480 44 100