Søknad om arealoverføring må innehalde:

Søknad om arealoverføring må fremjast skriftleg overfor kommunen. Søknaden må vera underteikna av alle som er eigarar eller som er tilkjent eigarrettar til dei berørte eigedommane. Firmaattest av nyare dato krevst vedlagt søknaden i dei tilfeller der søkjar er eit firma.

Nabovarselskjema skal sendast den enkelte nabo (skal ikkje følgje med søknadspapira til kommunen). Naboliste kan skaffast via kommunen sitt innsynskart.

Det må ryddast opp i eventuelle pengehefte slik at det ikkje er prioritetskollisjon på areala som skal sammenføyast. Kontakt kartverket for hjelp til dette

Rekvirent kan ikkje reversere salet etter at "Erklæring om arealoverføring" er motteke av kommunen.

Er det behov for store transaksjonar og oppretting av dokument som skal tinglysast kan det anbefalast at partane søker bistand hos eigedomsmeglar, advokat eller liknande.

Innhald i arealoverføringssøknad
Dokumentasjonstype Skjema Obligatorisk
Skjema: Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknad/Rekvisisjon JA
Kart, Situasjonsplan med påtegnede gamle og nye grenser Kommunale kart JA
Skjema: Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel JA
Erklæringer fra panthavere om pantefrafall og avklaringer i forhold til bruksretter JA*
Skjema: Erklæring om arealoverføring Erklæring om arealoverføring JA*
Skjema: Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom Lenke til konsesjonsskjema JA*
Skjema: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Lenke til konsesjonsskjema JA*
Kontaktinformasjon på ansvarlig for saken (tlf., e-post) JA
Faktureringsadresse JA
Redegjørelser (f.eks. begrunnelse for dispensasjon)
Uttalelse, samtykke fra andre offentlige myndigheter
Eventuelt andre vedlegg
* Kan ettersendast

Kontakt

Sine Gustavsen
Avdelingsingeniør teknisk
Telefon 480 50 214
Mobil 480 50 214