Søknad om arealoverføring må innehalde:

Søknad om arealoverføring må fremjast skriftleg overfor kommunen. Søknaden må vera underteikna av alle som er eigarar eller som er tilkjent eigarrettar til dei berørte eigedommane. Firmaattest av nyare dato krevst vedlagt søknaden i dei tilfeller der søkjar er eit firma.

Det må ryddast opp i eventuelle pengehefte slik at det ikkje er prioritetskollisjon på areala som skal sammenføyast. Kontakt kartverket for hjelp til dette

Søknad må inneholde:

Tiltak uten ansvarsrett (delingssøknad)

Rekvisisjon om oppmålingsforretning

Kart som viser det omsøkte

Opplysninger gitt i nabovarsel for tiltak uten ansvarsrett

Kvittering på nabovarsel for tiltak uten ansvarsrett

Rettleiing for nabovarsel finns her

Erklæring om arealoverføring

Bekreftelse på konsesjon (vedtak eller egenerklæring om konsesjonsfrihet)

Bekreftelse på at der er ryddet i eventuelle heftelser som kan gi prioritetsposisjon ved arealoverføring/sammenslåing, se kartverket sine nettsider om arealoverføring for informasjon om dette.

Rekvirent kan ikkje reversere salet etter at "Erklæring om arealoverføring" er motteke av kommunen.