Arealoverføring

Arealoverføring opnar for å overføre større arealer mellom to matrikkeleiningar (grunneigedommar) enn kva som er mogleg i form av grensejustering. Eigedommene skal utgjere eit samanhengande areal eller volum med det overførte arealet eller volumet. Arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.
Arealoverføring kan ikkje omfatte punktfeste eller areal som ligg som uteareal til en eigarseksjon. Slike saker må eventuelt løysast med reseksjonering før arealoverføring.

Alternativt til "arealoverføring" er frådeling med etterføljande overskøyting og samanslåing.

Kontakt

Sine Gustavsen
Ingeniør - Landmåling
Telefon 480 50 214
Mobil 480 50 214
Kristian Brun Øygarden
Oppmålingskonsulent
Mobil 909 23 972

Opningstider

Alle kvardagar frå 09:00 til 14:00