Saksgang

Trinn 1 - Enkel gjennomgang av saken

Er det manglar i saken, blir rekvirenten orienter  om dette. Om søknaden treng søknaden behandling/uttale frå andre offenteige instansar, sørger kommunen for innhenting av eisse. Gjeld søknaden frådeling av ein landbrukseigedom, må søknaden også behandlast av landbruksmyndigheitene i samsvar med Jordloven § 12.

Føljande vilkår må vera oppfylte:

  • Ei frådeling må vera i samsvar med gjeldande arealplan.
  • Ny byggetomt må vera sikra lovleg tilkomst og avkøyring frå offentleg veg.
  • Ny byggetomt må være sikret lovlig vand og avløps løsninger.

Trinn 2 - Vedtak etter plan- og bygningsloven/jordloven

Vedtaket blir fatta med heimel i plan- og bygningsloven. Vedtaket blir stila til rekvirent av saka med kopi til eventuelle partar som har hatt innvending til søknaden.

Trinn 3 – Oppmålingsforretning (matrikkelloven)

Korleis gjennomføring av oppmålingsforretning vil gå føre seg avheng av kva alternativ rekvirenten har bede om i punkt III under rekvisisjon av oppmålingsforretning. Er alternativ A vald vil kommunen automatisk sende ut innkalling til oppmålingsforretning så raskt det let seg gjera etter at vedtaket er fatta. Ved val av alternativ B vil ikkje kommunen sende ut innkalling til slik forretning før søkjar har sendt inn nye rekvisisjon av oppmålingsforretning (innen 3 år etter at vedtaket etter PBL er fatta). Har rekvirenten fått godkjenning av kommune om matrikulering med utsatt oppmålingsforetning, alternativ C, vil kommunen sende ut innkalling til oppmålingsforretning innan den avtala fristen (maks 3 år).

Oppmålingsforretning 

 

Trinn 4 - Matrikkelbrev

Når den nye eigedommen (matrikkeleininga) er tinglyst, blir sendes relevant informasjon/matrikkelbrev  partar og rekvirent.