Politisk behandling

Det er kommunestyret som fastsetter størrelse på skattegrunnlag og skattesats. I henhold til Eigedomsskattelova § 11 skal skatten være minst 1 og maksimum 7 promille av eiendommens skattegrunnlag. Satsen kan ikke øke med mer enn 1 promille pr. år. Etter samme paragraf kan det også benyttes bunnfradrag i eiendomsskattetakstene. Bunnfradrag er et kronebeløp som går til fradrag i skattegrunnlaget for alle selvstendige boenheter som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.

Kommunestyret bestemte i sitt møte den 16.12.21 at skattesatsen for 2022 er 1 promille for bolig- og fritidseiendommer og 6 promille for øvrige eiendommer.

Fritak fra eiendomsskatt
Kommunestyret kan i henhold til Eigedomsskattelova § 7 frita spesielle eiendommer helt eller delvis fra eiendomsskatt. Dette skjer gjennom årlige vedtak som normalt gjøres i forbindelse med budsjettbehandlingen.

For 2021 har kommunestyret besluttet å frita helt eller delvis

  • Eiendommer tilhørende lag, foreninger og allmennyttige institusjoner etter § 7 a
  • Fredet bygninger etter § 7 b
  • Nye heltidsboliger i 2 år etter at brukstillatelse er gitt etter § 7 c

Fritak etter eiendomsskatteloven § 7 a avgjøres etter søknad.

Eigedomsskattelova § 5 har bestemmelser om objekter som skal fritas fra eiendomsskatt. For fullstendig oversikt kan du gå til vår side Fritak fra eiendomsskatt