Eiendomsskatt 2021

Alle faste eiendommer i Lesja kommune får f.o.m. skatteåret 2021 utskrevet eiendomsskatt. Eiendomsskatten skrives ut etter regler i eiendomsskatteloven. Kommunestyret har fastsatt eiendomsskattesatsen for 2021 til 1 promille for bolig- og fritidseiendommer, og 5 promille for øvrige eiendommer, uten bruk av bunnfradrag.

Skattesedler som viser beregnet takst og eiendomsskatt blir sendt til eierne i slutten av februar.

Skatteliste som inneholder eiendommenes takst, skattegrunnlag, skattesats og årlig eiendomsskatt vil ligge ute til offentlig ettersyn på Kommunehuset i 3 uker fra 26. februar 2021. Du kan også se listene her

Alle eiendommer er besiktiget og eiendomsskattetaksten er fastsatt i tråd med sakkyndig nemnds retningslinjer for taksering.

Beregning av takst og skatt

Takstene er vedtatt av en politisk oppnevnt nemnd (sakkyndig nemnd), som er ansvarlig for å finne tilnærmet markedsverdi for eiendommen, jfr. eiendomsskatteloven § 8 A-2 Verdet: «(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseiegenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege saltilhøve ved fritt sal.»

Taksten på eiendommen framkommer av blant annet verdianalyse av området, faktaopplysninger om bygninger og skjønnsmessig vurdering av hver enkelt eiendom. Sakkyndig nemnd har vedtatt sjablongverdier (kvadratmeterpriser) for bygninger. Sjablongverdiene multipliseres med bruksareal for bygninger og etasjefaktor. Videre multipliseres dette med de skjønnsmessige vurderingene av eiendommen.

(Bruksareal bygninger * sjablong * etasjefaktor) * Sonefaktor * Indre faktor * Ytre faktor)

Taksten på eiendommen gir grunnlag for utskriving av eiendomsskatt fra og med 2021 og de neste ti årene, dersom det ikke skjer endringer på eiendommen.

Fritak fra eiendomsskatt

Noen eiendommer skal ha helt eller delvis fritak fra eiendomsskatt. Dette framgår av eiendomsskatteloven § 5. I tillegg har kommunestyret i Lesja kommune i henhold til § 7 for 2021 besluttet å frita helt eller delvis

  • Eiendommer tilhørende lag, foreninger og allmennyttige institusjoner etter § 7 a
  • Fredet bygninger etter § 7 b
  • Nye heltidsboliger i 2 år etter at brukstillatelse er gitt etter § 7 c

Fritak etter eiendomsskatteloven § 7 a avgjøres etter søknad. Komplett liste over de eiendommer og bygninger som fritas er lagt ut under offentlig ettersyn. Eier/fester som mener de skulle ha hatt fritak, men ikke har fått det, kan søke om fritak.

Du kan lese mer om fritak for eiendomsskatt her 

Fakturering av eiendomsskatt:

Eiendomsskatten betales over 2 terminer og faktureres samtidig med øvrige kommunale avgifter. Faktura for 1. termin sendes ut i løpet av mars.

Dersom du ikke får til å betale eiendomsskatten innen forfall, kan du kontakte økonomiavdelingen for å søke om betalingsutsettelse eller en nedbetalingsplan.

Klage på eiendomsskattetaksten:

Klagefristen er 6 uker fra eiendomsskatten er utskrevet. En eventuell klage må sendes kommunen innen 12. april 2021. Klagen må være skriftlig og underskrevet. Eiendomsskatten må betales selv om det sendes inn klage.  

Klagen sendes til:

Lesja kommune

Postboks 53

2671 LESJA

 

E-post:

postmottak@lesja.kommune.no 

Her finner du mer informasjon om eiendomsskatt i Lesja kommune

Kontakt

Øyvind Engen
Økonomisjef
Telefon 977 41 877
Mobil 977 41 877