Biologisk mangfald i Lesja

Det er eit rikt biologisk mangfald i Lesja. Ei oversikt over ulike naturtypar, verneområde, kulturlandskap, kulturminnne med meir som er registrert i Lesja ligg på https://kart.naturbase.no/

Rapportar over ulike kartleggingar ligg som vedlegg du kan laste ned frå denne sida.

NINA Rapport 1042 Sandfuruskog og sandfuruskogsopper

Kontakt

Marit Svanborg
Leder forvaltningsavdeling / planlegger
Telefon 909 20 323
Mobil 909 20 323