Biologisk mangfald i Lesja

Det er eit rikt biologisk mangfald i Lesja. Ei oversikt over ulike naturtypar, verneområde, kulturlandskap, kulturminnne med meir som er registrert i Lesja ligg på https://kart.naturbase.no/

Rapportar over ulike kartleggingar ligg som vedlegg du kan laste ned frå denne sida.

NINA Rapport 1042 Sandfuruskog og sandfuruskogsopper

Kontakt

Marit Svanborg
Permisjon til ca 1.6.20 (Miljørådgjevar)
Telefon 61 24 41 88
Mobil 948 75 433