Viltforvaltning

Kommunale forvaltingsoppgåver

Administrere det kommunale viltfondet, og fastsette fellingsavgift for elg og hjort (jamfør forskrift av 15. mai 2011, om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort)

  • Arrangere jegerprøveeksamen årleg.
  • Fastsette forskrift for opning av jakt på hjortevilt og minsteareal for tildeling av fellingsløyve. (jf. Viltloven §16=
  • Utføre og administrere fallviltarbeid i kommunen.
  • Rapportere statistikk på fallvilt og «sett og skutt hjort og elg” i hjorteviltregisteret.no og til Statistisk sentralbyrå.
  • Kommunen kan gje løyve til felling av hjortevilt, bever og ei rekkje andre artar ved ulike skadeforhald av betydning. (jf. §18 I naturmangfoldlova)
  • Samarbeide med grunneigarar om organisering av utmarka, jamfør viltloven §§ 37 og 38.
  • uttale seg om regulering av småviltjakt i statsallmenning, jamfør fjelloven § 23.
  • Kommunen skal også ivareta viltet i plansammenhenger med meir. I tillegg er det andre oppgåver kommunen også

I tillegg skal kommunen ha melding om:

  • Langsiktig bortleige av jaktrettar
  • SNAREFANGST (10 dager før jakta tar til og 10 dager etter jaktslutt) Bruk skjemaet som du finn under dokument til høgre på denne sida.

Lesja kommune ynskjer eitt godt samarbeid med frivillige lag og organisasjonar, enkeltpersonar, Lesja fjellstyre, jegerar, rettigheitshavarar og offentlege instansar som driv med viltet. Lesja er heldig som har dyktige rettigheitshavarar og eitt elgutval som administrerar elg- og hjortejakta på ein god måte. Det å ha nok og dyktige jegerar, og ei god rekruttering ser kommunen som viktig for forvaltninga.

elgsafari

Fellinga viser ei høg avskyting av både hjort (100 stk ) og elg (93 stk). Fellinga fylgjer bestandsplan som er vedtatt for åra 2017-2021. Eitt av måla i bestandsplanen for hjort er blant anna å redusere stamma hjort i Lesja. For elg er det også eit mål å redusere stammen av elg noko, men med ein ynskje om auke i Lordalen og Dalsida. Både elg og hjort skal vere bærekraftige.

 

Lesja kommune vil nytte høve til å skryte av dyktige grunneigarlag, Lesja elgutval, jaktleiarar og jegerar.

 

 

Kontakt

Marit Svanborg
Miljørådgjevar
Telefon 61 24 41 88