Jord- og konsesjonslov

Konsesjon 

Den som erverver en konsesjonspliktig eiendom må søke om konsesjon (tillatelse) fra myndighetene. Et erverv er eiendomsovergangen fra tidligere eier (overdrager) til ny eier (erverver). Erverv er et fellesord for ulike måter å få en eiendom på, som ved arv, kjøp, gave osv.

 

Boplikt 

I konsesjonsloven finnes det tre former for boplikt. Lovbestemt boplikt er for nær slekt eller odelsberettigede som overtar landbrukseiendom. Boplikt kan også settes som vilkår i konsesjonssak.

 

Driveplikt 

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder alle som eier slik eiendom fra 1. juli 2009. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie. I sameier har hver enkelt sameier driveplikt.

 

Odel 

Odelsloven har regler om odelsretten og åsetesretten. I Europa er det bare Norge som fortsatt har en lov om odelsrett. Statens landbruksforvaltning er nasjonal fagmyndighet for odelsloven. Det betyr at SLF svarer på generelle spørsmål om loven. 

 

Omdisponering og deling 

Jordlova har regler om omdisponering av dyrka jord og om deling av landbrukseiendom. Dersom du skal dele eller omdisponere eiendom må det søkes om tillatelse. En søknad om deling skal også behandles i henhold til plan- og bygningsloven. Du leverer én søknad til kommunen. (Link til søknadsskjema…..)

Kontakt

Mats Heidsve
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 11
Mobil 917 33 693
Harald Aulie
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 21
Gunhild Fløttum
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 27