Felles landbruksforvalting for Lesja og Dovre

Frå denne sida kjem du vidare til tenester du får hjelp med på landbrukskontoret. 

Innovasjon Norge

Frå og med 2019 er det ikkje lenger frist for å søkje midlar til investering i tradisjonelt landbruk. Frå nyttår skal Innovasjon Norge behandle søknadane etter kvart som dei kjem inn.

Nytt infoskriv frå landbrukskontoret er utsendt til landbruksforetaka i Lesja og Dovre. 

 

Vi gjer merksam på at avsnittet om kommunalt landbrukstilskott berre gjeld for Lesja kommune.

oljekraftverk

Fyrer du framleis med olje, diesel, eller anna mineralolje? Skund deg å søk tilskot i løpet av 2018! I 2019 halverast tilskotet og frå 1.januar 2020 blir det forbod mot å fyre med mineralolje til oppvarming av bygningar.

Stortinget har vedteke at det skal innførast forbod mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygningar. Forbodet gjeld frå 1.januar 2020.

Forbodet gjeld oppvarming av alle bygningar (uthus som hus), men forskrifta har utsatt frist for  

 • Driftsbygningar i landbruket har utsatt frist til 1.januar 2025
 • Sjukehus har utsatt frist til 1.januar 2025

Unntak frå forskrifta:

 • Fritidsboligar, fyrstasjonar og bygningar i seterdrift som ikkje har moglegheit til å kople seg til strømnettet har unntak frå forbodet. (typisk på fjellet)
 • bygningar der hovudformålet med forbrenningsanlegget er å levere energi til framstilling eller bearbeiding av materialer, stoff eller produkt. (eks. i industri, der forbrenning skjer pga. produksjon og ikkje oppvarming av bygg)

Formålet med forskrifta er å redusere utslipp av klimagassar frå oppvarming av bygningar, samstundes som omsynet til forsyningssikkerheten ivaretakas.

Enova har tilskotsordnignar i 2018 og 2019 for deg som må skifte ut oljefyren!

 

 

 

 

 

Landbrukskontoret har sendt ut infoskriv til landbruksføretaka i Lesja og Dovre.  Mellom anna informerer vi om tørkesituasjonen og avlingsskadeordninga, skogbrannfare, ny søknadsordning for sjukdomsavløysing, tilskottsordningar og  søknadsfristar.

Eigarar av jordbruksareal som ikkje driv jorda sjølv og som ikkje har skriftleg jordleiekontrakt med leietakar må levere slik avtale til kommunen for godkjenning innan 01.04.2017. Dette i medhald av Jordloven.

 

Kontakt

Rigmor Bøe
Forvaltning- og utviklingssjef
Telefon 61 24 41 23
Mobil 904 03 758

 

 

Mats Heidsve
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 11
Mobil 917 33 693

Opningstider

Alle kvardagar frå 09:00 til 14:00

Adresse

 • Besøksadresse
  Jakup B. Klukstadsveg 32, 2665 Lesja
 • Kommunenummer 0512
 • Organisasjonsnummer 964 949 204
 • Bankkontonummer 2081 19 00142
 •