Tilskudd til miljøtiltak i skog 2021

Dette er øremerkede midler som skogeiere kan søke på for å ivareta registrerte nøkkelbiotoper i forbindelse med naturtypekartlegging og Mis-registrering i skogbruket. I dette inngår også flerårige kontrakter (10 års-kontrakter) om nøkkelbiotoper som utløper og som bør fornyes. I tillegg kan det søkes på tiltak til formål som friluftstiltak, ivaretakelse og synliggjøring av kulturminner, ivaretakelse og skjøtselstiltak i nøkkelbiotoper og fjerning av frøformerte planter av utenlandske treslag utenfor produksjonsbestand av slike treslag.

Generelt om ordningen

  • Ordningen er hjemlet i NMSK-forskriftens §6
  • Det er bare grunneier(skogeier) som kan søke om tilskudd
  • Gjelder kun for områder hvor det drives skogbruk.
  • Søknader om tilskudd etter ordningen sendes til og behandles av kommunen.

Søknad og frister

Skogeier søker på ordningen digitalt og dette kan gjøres fra egen skogfondskonto i www.skogfond.no (med innlogging via Altinn).

Alternativt kan en benytte skjema "Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog", LDIR-911 B, (se link nedenfor)

For 2021 er det to søknadsfrister på den nasjonale rammen, 1.september og 1.november.

Ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon.

 

Søknadsprosess, se link

Kontakt

Kim Berget
Skogbrukskonsulent
Telefon 951 89 558
Mobil 951 89 558