Nibio har gjennomført periodisk vedlikehold i arealressurskartet for Lesja kommune

Vi vil informere om at arealressurskartet i Lesja kommune er oppdatert etter at Nibio gjennomførte periodisk vedlikehold av AR5 høsten 2020. Det betyr at arealtallene i gårdskartet ditt kan være endret.

Se oppdatert kart

Det kan være lurt å se på kartet og arealtallene nå. Det er disse tallene søknad om arealtilskudd blir kontrollert mot ved førstkommende søknadsomgang.

Se gårdskart her: https://gardskart.nibio.no For å se på endringer i kartet etter forrige søknadsfrist, velg Endring AR5 i lista på venstre side, og velg deretter det øverste valget: Okt. 2020 – nå.

Meld fra til oss på landbrukskontoret hvis det er noe du reagerer på.

Hvorfor er det gjort endringer?

Det er Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som har oppdatert kartet. Når NIBIO oppdaterer arealressurskartet sammenligner de kartet med det de ser i nye flybilder, sammen med kart med oppdaterte veier og med opplysninger fra første gangs feltkartlegging.

De fleste oppdateringer som er gjort skyldes at det har skjedd endringer i landskapet, som nydyrking, nedbygging, tilplanting eller gjengroing. Det kan også være at kartet tidligere inneholdt feil som nå er rettet opp.

Det er arealets tilstand som skal legges til grunn for klassifiseringen, ikke bruken av arealet. Eksempelvis skal et område som tilfredsstiller definisjonen for «fulldyrka jord» og kan fornyes ved pløying, registreres som fulldyrka, selv om det brukes til beite.

Mer informasjon om arealressurskartet (AR5)

På NIBIO sine nettsider kan du finne mer informasjon om kartet AR5.

Det er også laget en brosjyre om arealressurskartet.

For innmarksbeite er det laget et eget informasjonsark. Les om innmarksbeite på bokmål eller på nynorsk.

Videre oppdatering

Kommunen vil holde arealressurskartet (AR5) oppdatert framover, og legge inn endringer når det skjer endringer i landskapet. Gi beskjed til oss om det er gjort endringer på eiendommen din som påvirker jordbruksarealet. Da er det lettere for oss å holde AR5 oppdatert.

Kontakt

Martin Vorkinn
Konsulent Landbruk og Kommunedir.Stab
Telefon 900 95 301