Listeforslag til kommunestyrevalget 2023 - frist for levering til kommunen er 31.3. kl 12:00.

Listeforslag:

Oversikt over krav til listeforslag finn du her

Her er lenke til Valgdirektoratets informasjonsside om listeforslag

Her er lenke til side for levering av elektroniske listeforslag

 

Frist for innlevering av listeforslag til kommunen er 31.mars  kl 12:00

Tal kandidatar på listene:

Kor mange kandidatar skal/kan førast opp på listene i Lesja?
(Vallova § 6-2):
For val til kommunestyre er det krav til å føra opp minst 7 kandidatnamn på lista, og maksimalt 23 kandidatar.
(Like mange kandidatar som det skal veljast representantar til Lesja kommunestyre (17), + eit tillegg på inntil 6 kandidatnamn)

Førehandsprioritering- stemmetillegg:


(Vallova § 6-2, 3.ledd)
Eit visst tal av dei øvste kandidatane på listeframlegget kan gjevast eit tillegg i sitt personlege stemmetal på 25 % av det tal stemmesetlar som lista mottek ved valet.

Kor mange kandidatar som kan vera førehandsprioritert er avhengig av tal medlemmer i kommunestyret.
I Lesja kommune, der det skal veljast eit kommunestyre på 17 personar, kan opp til 4 kandidatar pr. liste vera førehandsprioritert.

Kontakt

Martin Vorkinn
Konsulent Landbruk og Kommunedir.Stab
Telefon 900 95 301
Gunhild Fløttum
Landbruksrådgiver
Telefon 469 50 339