Varsel om planoppstart, Vestre Torshaugen

Iht. Pbl. §12-3, §12-8 og §12-9 meldes oppstart detaljregulering og høring av planprogram for Vestre Torshaugen på Lesjaverk i Lesja kommune. Planområdet omfatter deler av eiendommen med gnr./bnr. 38/1 mfl. samt eiendommene 38/1/5, 38/10,12 og 38/9 i Lesja kommune. Planområdet omfatter også en liten del av Lesjaskogsvatnet ved «Soggje».

HENSIKTEN MED PLANEN

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for inntil 4 tomter for fritidsboliger ved Vestre Torshaugen på Lesjaverk. I tillegg er det viktig å avklare bruk og organisering av eksisterende friområde nede ved Lesjaskogsvatnet.

KONSEKVENSUTREDNING

Tiltaket utløser krav om konsekvensutredning etter vedlegg I og § 6 b) pkt. 25 i KU-forskriften. Vurdering av utredningsplikten er beskrevet i kap. 1.5 i planprogrammet.

Planprogram sendes på høring sammen med oppstartsvarselet.

MERKNADER TIL PLANARBEIDET

Kommentarer, merknader, opplysninger og evt. spørsmål angående det igangsatte planarbeidet rettes til Norconsult AS, Skansen 2E, 2670 Otta. Epost: ola.aspeslaen@norconsult.com

Innspill til planarbeidet vil følge planforslaget som vedlegg ved innsending av planen til kommunen. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.

FRIST FOR INNSPILL: 31.08.2022

Kontakt

Marit Svanborg
Leder forvaltning/ planlegger
Telefon 909 20 323
Mobil 909 20 323