Offentlig ettersyn og høring - reguleringsendring for Bjorliheimen [planID 34320157]

Forvaltningsutvalget i Lesja kommune har i sak 26/2021 i møte den 08.06.2021 vedtatt å legge reguleringsendring for Bjorliheimen [planID 34320157] ut til offentlig ettersyn og høring med følgende vedtak;

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10, jf. §12.11 blir forslag til reguleringsplan for Bjorliheimen [planID 34320157] lagt ut til offentlig ettersyn i minst seks uker. Før forslaget blir sendes ut på offentlig ettersyn og høring må følgende endres av forslagsstiller; - Alle byggeområder i plankartet må ha juridiske innkjøringspiler (adkomstpiler). - Området ved Hotellet må vise område for P-plasser og i planbestemmelsene øke p-plasser til 0,01 per BRA. - Fritids og turistformål må inneha bestemmelse om minimum antall parkeringer; 1 per enhet. - Det må settes krav til branngate og situasjonskart for campingplassarealene før området opparbeides.

- Planen må presisere hvilke bygg som skal omfattes av byggegrensen.

Planforslaget er nå rettet i tråd med forvaltningsutvalgets vedtak. Plandokumentene finn du på https://www.lesja.kommune.no/tenester/hoyringar/ , og plankartet er også tilgjengelig via kommunes kartside https://www.lesja.kommune.no/tenester/kart/

Merknader til planforslaget kan sendes til Lesja kommune, postboks 53, 2671 Lesja / postmottak@lesja.kommune.no innen 14.september 2021.

Kontakt

Sigurd Alme
Plan- og miljørådgjevar
Telefon 948 75 433
Mobil 948 75 433