Offentelg ettersyn av reguleringsplanen Ljosmyre hyttfelt

Forvaltningsutvalet i Lesja kommune har i møte 13.10.2020, sak 37/20 samrøystes vedtatt:

«Med heimel i plan- og bygningslova § 12-10, vert reguleringsplan for Ljosmyre hyttefelt (planid. 34320160) lagt ut til offentleg ettersyn i seks veker.»

Kopi av saka og plandokument ligger vedlagt.

Frist for å uttale seg blir sett til 13.12.2019

Kontakt

Sigurd Alme
Plan- og miljørådgjevar
Telefon 948 75 433
Mobil 948 75 433