Lesja kommune. Reguleringsplan for Borgaløkken (planid.05120152) - offentleg ettersyn

Forvaltningsstyret i Lesja kommune har i møte 04.12.18, sak 77/18 slutta seg til:

«Med heimel i plan- og bygningslova §12-10, jf. § 12-2 blir Reguleringsplan for Borgaløkken (planid. 05120152) lagt ut til offentleg ettersyn i minst seks veker.

Drivingsveg 54 i beitebruksplan for Lesja blir lagt inn som hensynssone landbruk i planforslaget, men ei praktisk tilpassing til tomtegrensene.»

Utskrift av saka, og kopi av plandokumenta er lagt ut her.

Frist for å uttale seg er sett til 01.03.19.

Rådmannen

Kontakt

Trond Stensby
Planleggar
Telefon 61 24 41 28
Mobil 911 61 458