Miljøarbeidertjenesten i Lesja

Skoglund/Bekkefaret ligg på Lesjaskog og er eit døgnbemanna bufellesskap for menneske med samansette hjelpebehov. 

Skoglund/Bekkefaret består av to hus, eit med tre adskilte leiligheiter og eit hus med fem leiligheiter + eit fellesareal. Til saman 8 leiligheiter.

Telefonnr: 910 01 421

 

Det vært arbeidd for at bufellesskapet skal vere ein naturleg del av lokalmiljøet, og at bebuarane bruker dei tilbod som fins i nærmiljøet.

Bebuarane skal ha eit trygt, triveleg, utviklande butilbod, oppbygd etter den enkelte sine føresetnader og behov.

Arbeidsmetoda er målretta miljøarbeid, som skal gje bebuarane moglegheit til å delta i eigen kvardag ved å få bruke dei ressurar som finns i kvar enkelt, lære nye ferdigheiter og halde vedlike det som fungerer godt.