Publisert 25.10.2018

Lesja kommune minner om at det ikkje er tillate å spreie husdyrgjødsel på snødekt mark! Dei siste dagane har forvalting- og utviklingsavdelinga kome over fleire alvorlege tilfelle av ulovleg spreiing av husdyrgjødsel. I enkelttilfelle har gjødselspreiinga ført til avrenning til vassdrag, noko som gjev grunnlag for streng reaksjon. Alvorlege brot blir behandla etter forureiningslova. Det er "eigaren" av husdyrgjødsla som har ansvar for å syte for at riktig mengde gjødsel blir spreidd på godkjent spreieareal, i samsvar med gjødslingsplan og gjødselvareforskrift.   Det er også å forvente at profesjonelle aktørar (entreprenørar) som spreier møkk har sett seg inn i gjeldande regelverk. 

Publisert 23.10.2018
Lesja og Dovre brannvesen

Lesja og Dovre brannvesen innfører ordning med feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsbolig. Bakgrunnen for ordningen er å redusere sannsynligheten for brann og konsekvensene en eventuell brann har for liv, helse og materielle verdier.

 

Publisert 19.10.2018

For at vi skal kunne nå deg med viktig informasjon ved hendelser er det viktig at din kontaktinformasjon er oppdatert.

Publisert 09.10.2018
Vinter Slådalsvegen 1

Slådalsvegen blir vinterstengt frå onsdag den 10. oktober.  All køyring etter denne datoen foregår på eige ansvar.

Publisert 05.10.2018
Fysak lesja

Lavterskel spinningsgruppe starter opp igjen torsdag 11 oktober 2018.

Publisert 02.10.2018

For tredje gong gjennomførast Stillingssleppet i Nord-Gudbrandsdal! Gå inn på stilling.komtiloss.no for å registrere di stilling.

Publisert 02.10.2018
Alarmtelefon barn og unge_illustrasjon Bufetat

Nytt telefonnummer  fra og med fredag 5.okober kl.08.00 

469 03 843

Publisert 02.10.2018
Postkasseskilt

Posten melder at alle som har postboks på Lesja får nytt postnummer frå 1. oktober. Det nye postnummeret blir 2671 Lesja

Publisert 02.10.2018
#sjekkdeg

Vi er no inne i oktober som er rosa-sløyfe-aksjonsmånaden. Lesja kommune er oppteke av folkehelse og oppmodar alle til å sjekke seg. For å minne innbyggarane og gjennomreisande på dette, har ordføreren «masa seg til» rosa lys i Norges finaste rundkjøring. I samarbeid med Statens Vegvesen fekk vi derfor ordna rosa lys, og kommunen si driftsavdeling stilte – som alltid – velviljuge og positive opp og monterte rosaeffektene.