Orientering fra Statsforvalteren, innstramming av praksis for massedisponering

Aktører som vil motta jord- og steinmasser for deponi- og utfyllingsformål må fra nå av søke om tillatelse etter forurensningsloven.

Krav om søknad etter forurensningsloven kommer i tillegg til kommunens regulering etter plan- og bygningsloven og/eller annet lovverk kommunen er myndighet for. Det vil være en forutsetning at arealbruken er avklart skriftlig med kommunen. I noen tilfeller vil også enkeltdisponeringer av overskuddsmasser fra ett prosjekt innebære fare for forurensning og behov for å søke om tillatelse etter forurensningsloven, jf. Miljødirektoratets veiledning M- 1243.

Kontakt

Sigurd Alme
Plan- og miljørådgiver
Mobil 917 84 800