Nye konsesjonsvilkår for Aurareguleringa vedtatt – 10 millioner til villreinfond

Lesja kommune fremma i 2004 saman med Nesset og Sunndal kommunestyre krav om vilkårrevisjon av reguleringskonsesjonen frå 1953 og 1959.

Oppsummert fra kravet;

Et av hovedkravene omfatter minstevannføring i Aura for å avbøte de negative konsekvensene som reguleringene har ført til for laks og sjøørret, med tilhørende fiske og lokal verdiskaping. Andre hovedkrav gjelder magasinrestriksjoner i Aursjømagasinet, herunder raskere oppfylling og høyere vannstand i Gautsjøen, samt magasinrestriksjoner i Osbumagasinet. Kravene er begrunnet i hensynet til fisk, landskap og friluftsliv. Videre er det stilt krav om tiltak for å bedre livsvilkåene for villreinen, bl.a. ved å reetablere en tidligere trekkrute mellom de østlige og vestlige delene av Snøhetta villreinområde. Det mest aktuelle tiltaket som har vært vurdert er å bygge en villreinpassasje (terskel) over Aursjømagasinet ved Gåsbuosen.

Det er videre fremmet krav om økonomisk kompensasjon i form av næringsfond og midler til opphjelp av fisk, vilt og friluftsliv.

I tillegg er det stilt en rekke krav, bl.a. knyttet til ferdsel, sikkerhet, bygging av terskler, biotoptiltak og fiskeundersøkelser. Dette er krav som vil kunne dekkes av dagens standardvilkår som gis ved nye konsesjoner.

Olje og energidepartementet har blant annet gjort denne vurderingen (oppsummert);

  • Om terskel over Aursjømagasinet ved Gåsbuosen

"[…]Departementet har vurdert at en terskel over Aursjømagasinet ved Gåsbuosen kan medføre flere miljøfordeler, både som passasje for villrein og for å muliggjøre raskere oppfylling og høyere vannstand i Gautsjøen av hensyn til fisk, fiske og landskap. Imidlertid vil etablering av en kunstig terskel innebære et nytt inngrep i det åpne høyfjellslandskapet. Videre konkluderer ny forskning med at det er en stor risiko for at en slik reetablering av det tidligere villreintrekket vil mislykkes. Departementet vil på bakgrunn av foreliggende kunnskapsgrunnlag ikke sette vilkår som pålegger regulanten å bygge en terskel ved Gåsbuosen av hensyn til villrein.[…]"

  • Departementet slutter seg til NVEs anbefaling om å fjerne utdaterte konsesjonsvilkår.
  • Pålegger ikke minstevannsføring av vann;

[…] Konsesjonsvilkårene i Aura- og Litledalsvassdrager er åpnet for revisjon etter 50 år. Det er stilt krav om bl.a. minstevannføring og fysiske tiltak i Aura og Eira, magasinrestriksjoner og innføring av standardvilkår.

Vilkår om minstevannføring i Aura er vurdert av hensyn til laks og sjøørret. Behovet for vannslipp er først og fremst knyttet til de to flaskehalsene vinteroverlevelse og oppvandring. Departementet anbefaler i likhet med NVE at det ikke pålegges minstevannføring.[…]

  • Departementet har imidlertid foreslått at det betales 10 mill. kroner til et villreinfond, som kan brukes til kunnskapinnhenting og evt. tiltak av hensyn til villreinbestanden i området
  • Departementet foreslår videre at det stilles krav om innbetaling av sektoravgift til kulturminnevern i vassdrag i henhold til gjeldende retningslinjer, for konsesjonen fra 1953. Departementet anbefaler ikke innføring av næringsfond eller endring av konsesjonskraftprisen, ut over ut over de fondsmidlene som ble tildelt på konsesjonstidspunktet og som var engangsutbetalinger. Ordningen med avgivelse av gratis kraft til oppsitterne i Eikesdal videreføres.
  • Om økonomiske vilkår/konsesjonsavgift og konsesjonskraft

[…] Post 2 Konsesjonsavgifter

Satsene på konsesjonsavgiftene foreslås videreført uendret og refererer seg til konsesjonsdato. Satsene justeres etter tidsintervaller som loven til enhver tid bestemmer.

Post 3 Konsesjonskraft

Opprinnelig vilkår om konsesjonskraftpris videreføres jf. normal praksis ved revisjon.

Departementet tilrår innført bestemmelse om 20 år i tråd med moderne standardvilkår til erstatning for 30-års regelen. Departementet viser til at adgangen til å endre fordelingen av konsesjonskraft etter 20 år følger av vregl. § 22. 30-årsregelen fjernes derfor fra gjeldende vilkår.

I de gjeldende vilkårene er det krav om avgivelse av inntil 10 % konsesjonskraft til kommuner og fylkeskommuner som kraftanlegget ligger i. Det er imidlertid ikke krav om avgivelse av konsesjonskraft på inntil 5 % til staten, som er vanlig i standard konsesjonsvilkår i dag og som følger av vregl. § 22. Departementet anbefaler at vilkåret innføres, for å sikre like rammebetingelser for alle konsesjonærer.

Vilkår om at oppsagt kraft ikke senere kan forlanges avgitt, videreføres.

Olje- og energidepartementet har nå tilrådd;

Reviderte vilkår for tillatelser til Statkraft Energi AS for å regulere Aura- og Litledalsvassdraget i Molde, Sunndal og Lesja kommuner fastsettes i samsvar med vedlagte forslag.[…]

Fra regjeringen.no oppsummerer de vedtaket og endringene slik;

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/reviderte-konsesjonsvilkar-i-auravassdraget/id2863326/

Reviderte konsesjonsvilkår i Auravassdraget

Nyhet | Dato: 23.06.2021

Det er i statsråd onsdag 23. juni fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for Aurareguleringen. Det opprettes også et fond på 10 mill. kroner til undersøkelser og tiltak for villreinbestanden i området.

Auravassdraget ligger i Molde, Sunndal og Lesja kommuner og er regulert til kraftproduksjon. Hovedformålet med revisjonen er å bedre miljøtilstanden i vassdraget.

Det pålegges ikke minstevannføring, men det innføres moderne konsesjonsvilkår slik at det kan gjennomføres fysiske tiltak for å bedre gyte- og oppvekstsvilkårene for laks. Slike tiltak kan for eksempel være harving av elvebunnen eller utlegging av gytegrus.

I Aura har minstevannføring vært ønsket av kommunene for å bedre forholdene for laks og sjøørret. En eventuell reduksjon av vannslippet for å oppnå vesentlige forbedringer av forholdene for laks vil imidlertid gi så store krafttap at det ikke veies opp av de mulige positive virkningene.

- Vannkraften er ryggraden i kraftsystemet vårt. Et eventuelt minstevannslipp vil påvirke Aura kraftverks mulighet til å yte fleksibilitet, og her er det viktig å bevare denne fleksibiliteten, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Etableringen av Aursjømagasinet har medført at trekkrutene for villrein har blitt oversvømt og tilgangen til viktige beiteområder er redusert. Det er en klar sammenheng mellom vassdragsreguleringen og påvirkningen på villreinen i området. Det opprettes derfor et villreinfond på 10 mill. kroner som kan brukes på undersøkelser og tiltak av hensyn til villreinbestanden i Snøhetta. Fondet skal forvaltes i samarbeid mellom kommunene, NVE, miljømyndighetene og Statkraft.

Se kongelig resolusjon om saken her.

Se også ;

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-22.-juni-2021/id2863003/

2021.06.23 Kgl.res. - Statkraft Energi AS - Aurareguleringen - revisjon (PDF, 2 MB)

Kontakt

Marit Svanborg
Leder forvaltningsavdeling / planlegger
Telefon 909 20 323
Mobil 909 20 323