Kommunal planlegging

Plan- og bygningslova gjev rammer og muligheter for kommunen til å vedta arealdisponering. Kommunen er pålagt å ha eit tilfredsstillande planverk. Dette er eit viktig styringsverktøy for utvikling og utbygging. Kommunal planstrategi skal vedtakast i kvar kommunestyreperiode og vera retningsgjevande for planarbeidet i perioden.

Planane gjeld alle og er avgjørende for eksisterande og ny aktivitet. Vi har eit stort antal reguleringsplanar som regulerer utbygging av hytteområde og næringsområde i tilknytning til turiststaden Bjorli.

Plan i kart

På kommunen si kartside kan du sjå godkjente arealplaner og planer som er under arbeid. Dette gjeld planar etter plan- og bygningslova.  Følg denne lenka

Overordna kommuneplan

Andre kommunale planer

Lesja kommune har sett i gong arbeidet med rullering av kommuneplanen.

Det er sett opp ein møteplan for involvering av grendefolk og næringsliv.

Opplegget på grendemøta vil vera:

  • Orientering om utviklingstrekk og utfordringar i Lesja.
  • Drøftingar og innspel frå salen.

For dei andre fagmøta vil det bli laga eigne faglege opplegg og invitasjonar.

Dato

Klokkeslett

Møte

Møteplass

06.09.2017

19:00 - 21:00

Grendamøte Lesjaskog

Lesjaskog skule

21.09.2017

08:00 - 12:00

Frokostmøte - næringsliv - ressursgruppe

?

21.09.2017

19:00 - 21:00

Grendamøte Lesjaverk

Solheim

04.10.2017

10:00 - 14:00

Folkehelseverkstad

Kommunehuset

04.10.2017

19:00 - 21:00

Grendamøte Lora - Lyftingsmo

Lora grendehus

11.10.2017

19:00 - 21:00

Grendamøte Rånå - Bjorli,

også med invitasjon til hytteforeiningar

Bjorli samlingshus

18.10.2017

19:00 - 21:00

Grendamøte Bø - Kjøremsgrende

Joratunet

25.10.2017

19:00 - 21:00

Grendamøte Kyrkjebygde

Lesja kulturhus

01.11.2017

19:00 - 22:00

Møte om landbruksplan, faglag m.fl

Kommunehuset

08.11.2017

19:00 - 22:00

Møte om utmarksplan,

fjellstyre, viltlag, grunneigarlag m.fl

Kommunehuset

Kontakt

Rigmor Bøe
Forvaltning- og utviklingssjef
Telefon 61 24 41 23
Mobil 904 03 758

 

 

Trond Stensby
Planleggar
Telefon 61 24 41 28
Mobil 911 61 458
Marit Svanborg
Miljørådgjevar
Telefon 61 24 41 88