Kommunal planlegging

Plan- og bygningslova gjev rammer og muligheter for kommunen til å vedta arealdisponering. Kommunen er pålagt å ha eit tilfredsstillande planverk. Dette er eit viktig styringsverktøy for utvikling og utbygging. Kommunal planstrategi skal vedtakast i kvar kommunestyreperiode og vera retningsgjevande for planarbeidet i perioden.

Planane gjeld alle og er avgjørende for eksisterande og ny aktivitet. Vi har eit stort antal reguleringsplanar som regulerer utbygging av hytteområde og næringsområde i tilknytning til turiststaden Bjorli.

Plan i kart

På kommunen si kartside kan du sjå godkjente arealplaner og planer som er under arbeid. Dette gjeld planar etter plan- og bygningslova.  Følg denne lenka

Overordna kommuneplan

Andre kommunale planer

Kontakt

Rigmor Bøe
Forvaltning- og utviklingssjef
Telefon 61 24 41 23
Mobil 904 03 758

 

 

Trond Stensby
Planleggar
Telefon 61 24 41 28
Mobil 911 61 458
Marit Svanborg
Miljørådgjevar
Telefon 61 24 41 88