Oppretting av matrikkeleining

1.1.1 Oppretting av grunneigedom og festegrunn Gebyr for arbeid etter Lov om eigedomsregistrering (i medhald av § 32 i lova, § 16 i forskriftene) og Lov om eigarseksjonar (i medhald av § 7). Grunngebyr G er fastsett til kr 907,-
Tiltak G Å betale
Areal frå 0 - 500 m² 14,2 Kr 12879
Areal frå 501 - 2000 m² 17 Kr 15419
Areal frå 2001 m² - auke pr påbegynt daa 1,5 Kr 1361
1.1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn Gebyr for arbeid etter Lov om eigedomsregistrering (i medhald av § 32 i lova, § 16 i forskriftene) og Lov om eigarseksjonar (i medhald av § 7). Grunngebyr G er fastsett til kr 907,-
Tiltak G Å betale
Areal frå 0 - 500 m² 14,2 Kr 12879
Areal frå 501 m² - 2000 m² 17 Kr 15419
Areal frå 2001 m² - auke pr påbegynt daa 1,5 Kr 1361
1.1.3 Oppretting av grunneigedom og festegrunn over tilleggsareal Gebyr for arbeid etter Lov om eigedomsregistrering (i medhald av § 32 i lova, § 16 i forskriftene) og Lov om eigarseksjonar (i medhald av § 7). Grunngebyr G er fastsett til kr 907,-
Tiltak G Å betale
Areal frå 0 - 100 m² 7 Kr 6349
Areal frå 101 m² - auke pr påbegynt 100 m² 0,7 Kr 635
Areal over 1500 m² - gebyr reknast etter pkt 1.1.1
1.1.4 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon Gebyr for arbeid etter Lov om eigedomsregistrering (i medhald av § 32 i lova, § 16 i forskriftene) og Lov om eigarseksjonar (i medhald av § 7). Grunngebyr G er fastsett til kr 907,-
Tiltak G Å betale
Areal frå 0 - 50 m² 7 Kr 6349
Areal frå 51 - 250 m² 9,7 Kr 8798
Areal frå 251 - 2000 m² 14,2 Kr 12879
Areal frå 2001 m² - auke pr påbegynt daa 1,5 Kr 1361
1.1.5 Oppretting av anleggseigedom Gebyr for arbeid etter Lov om eigedomsregistrering (i medhald av § 32 i lova, § 16 i forskriftene) og Lov om eigarseksjonar (i medhald av § 7). Grunngebyr G er fastsett til kr 907,-
Tiltak G Å betale
Gebyr dom for oppretting av grunneigedom
Volum frå 0 - 2000 m² 18 Kr 16326
Volum frå 2001 m² - auke pr påbegynt 1000 m² 1,5 Kr 1361
1.1.6 Registrering av jordsameige Gebyr for arbeid etter Lov om eigedomsregistrering (i medhald av § 32 i lova, § 16 i forskriftene) og Lov om eigarseksjonar (i medhald av § 7). Grunngebyr G er fastsett til kr 907,-
Tiltak
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameige skal faktureres etter medgått tid jfr pkt 1.8, med minstepris 3 timar.
1.1.7 Oppretting av grunneigedom over større samanhengande areal Gebyr for arbeid etter Lov om eigedomsregistrering (i medhald av § 32 i lova, § 16 i forskriftene) og Lov om eigarseksjonar (i medhald av § 7). Grunngebyr G er fastsett til kr 907,-
Tiltak
Gebyr for oppretting av grunneigedom over større samanhengande parsellar/eigedomar til landbruk, allmenne fritids- og andre allmennnyttige formål, skal fakturerast etter medgått tid jfr pkt 1.8, med minstepris 3 timar.
1.1.8 Registrering av festeforhold Gebyr for arbeid etter Lov om eigedomsregistrering (i medhald av § 32 i lova, § 16 i forskriftene) og Lov om eigarseksjonar (i medhald av § 7). Grunngebyr G er fastsett til kr 907,-
Tiltak G Å betale
Gebyr for registrering av feste som er i matrikkelen, men som ikkje er i grunnboka (tinglyst) 4 3628
1.1.9 Oppretting av punktfeste Gebyr for arbeid etter Lov om eigedomsregistrering (i medhald av § 32 i lova, § 16 i forskriftene) og Lov om eigarseksjonar (i medhald av § 7). Grunngebyr G er fastsett til kr 907,-
Tiltak G Å betale
Oppretting av punktfeste 8 7256
1.2 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning Gebyr for arbeid etter Lov om eigedomsregistrering (i medhald av § 32 i lova, § 16 i forskriftene) og Lov om eigarseksjonar (i medhald av § 7). Grunngebyr G er fastsett til kr 907,-
Tiltak G Å betale
Gebyr for oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning 3 Kr 2721
I tillegg kjem gebyr etter pkt 1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.4 - 1.1.5 og 1.1.6
1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for arbeid etter Lov om eigedomsregistrering (i medhald av § 32 i lova, § 16 i forskriftene) og Lov om eigarseksjonar (i medhald av § 7). Grunngebyr G er fastsett til kr 907,-
Tiltak
Gebyr for utført arbeid når sake blir trekt før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endring i hjemmelsforhold eller av andre grunnar ikkje kan fullføres, blir sett til ⅓ av gebyrsatsane etter 1.1 og 1.2

Kontakt

Sine Gustavsen
Ingeniør
Telefon 61 24 41 26
Mobil 909 23 972