Byggesak

Vi behandlar i hovudtrekk det som gjeld oppføring, riving og endring av bygningar, anlegg og konstruksjonar som skal godkjennast av kommunen før arbeidet blir satt i gang.

Lesja kommune har opna for mottak av elektroniske byggesøknader. ByggSøk er ein nettstad utvikla med tanke på mest mogleg lik behandling av byggesaker på tvers av kommunegrenser. ByggSøk-byggesak 2010 er tilpassa ny plan- og bygningslov som trådte i kraft 1. juli 2010. Du finn lenke til ByggSøk øverst på sida.

Kommunal byggesaksbehandling blir regulert etter plan- og bygningslova med til tilhøyrande vedtekter og forskrifter. Kommunen sine arealplanar med plankart og bestemmelsar utgjer ein viktig del av det juridiske grunnlaget for saksbehandlinga. For å få ei god oversikt over alt gjeldande regelverk i forbindelse med byggetiltak, kan vi anbefale dykk å sjå på Direktoratet for byggkvalitet si heimeside.

I samband med ny plan- og bygningslov, gjeldande fra 01.07.2010 for byggesaksdelen vil vi legge ut nytt veiledningsmateriell fortløpande.

Nokre av arbeidsoppgavene våre er behandling av:

- søknader om byggetillatelse og føre tilsyn.

- søknader om lokal godkjenning for foretak

- søknader vatn og avløp (utslippstillatelser, vannforsyning).

- søknader om teknisk infrastruktur (tilkomst, fjernvarme)

- søknader om dispensasjonar (administrativ og politisk)  

- avfallsplanar, rehabilitering, riving

- matrikkelføring av byggesaker

- ulovlegheitsoppfølging

- Sikre god lokalbyggeskikk

- Ivareta kulturvern, HMS (Universell utforming, Radon, Naturpåkjenningar etc).

Kontakt

Elin Stavheim
Ingeniør/byggesak
Telefon 61 24 41 46
Mobil 906 23 279
Jørn Svanborg
Ingeniør/byggesak
Telefon 61 24 41 06