Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark er som hovudregel ikkje tillate, men bruk av motorkjøretøy kan vera nødvendig i tilknyting til næring og nyttetransport.  Dersom særlege grunnar føreligg kan ein søke dispensasjon for å få utføre køyringa sjølv. Om leigekøyrar nyttast på vinterføre, er det i mange tilfelle ikkje nødvendig å søke om dispensasjon. Formålet med køyringa kan også være direkte heimla i motorferdsellovverket. Lokal forskrift for bruk av motorbåt og luftfartøy regulerer kva som er tillate i forbindelse med transport i luft og på vatn.

Det er ikkje alltid like enkelt å finne ut kva reglar som gjeld for di planlagde. Ein enkel skjematisk framstilling finn du via lenka «Flytskjema – motorferdsel i utmark» i høgre marg.

Søknadspliktig motorferdsel

Det er kommunen som er motorferdselsmyndigheit etter motorferdsellovverket. For køyring innafor verneområdane må søknad om motorferdsel i tillegg  behandlast etter verneforskrift for det aktuelle området. Alle søknadar om dispensasjon for motorferdsel i utmark skal sendast til Lesja kommune. Her vil søknaden eventuelt  bli oversendt til andre instansar, blant anna nasjonalparksstyrene, for behandling.

Behandlingstid for motorferdselssøknadar (rettleiande)
Innanfor verneområda Vintersesongen 2-6 veker
  Barmarksesongen 2-6 veker
Utanfor verneområda For motorfartøy(båt) og luftfartøy 2 veker
  Køyring på vinterføre 2 veker
  Køyring på barmark 2-6 veker
  Saker som treng politisk behandling 2-6 veker

 

Innhald i søknaden

Ein dispensasjonssøknad skal innehalde:

 • Korrekt utfylt søknadsskjema
 • Kart der køyreruta er inntegna
 • Eventuelt:
  • Følgjebrev, der du beskriv særlige grunnar som føreligg
  • Legeerklæring (skjema finn du via lenka «
  • Anna relevant dokumentasjon

 

Søknadsskjema og veiledning finn du via lenka «Søknadsskjem - motorferdsel i utmark»  og «Veiledning - Utfylling av søknad om motorferdsel i utmark».

Køyring innafor verneområda

Dersom du skal køyre innafor verneområda anbefalast det at du søker innan 1. desember for vintersesongen og innan 1. mai for barmarksesongen, for å være sikker på at søknaden din blir behandla. Hugs at sjølv om formålet med køyringa er direkte heimla i motorferdsellovverket, er det ikkje sikkert at det er det etter verneforskrifta for det aktuelle området. Dersom du berre treng dispensasjon etter verneforskrifta, skal søknaden likevel sendas til Lesja kommune, som vidaresender denne til nasjonalparkstyret.

Leigekøyringsordninga med snøscooter

Lesja kommune ynskjer at flest mogleg benyttar leigekøyringsordninga for transport på vinterføre. Kommuna  har ein streng dispensasjonspraksis, og dispensasjonar for køyring har oftast som vilkår at leigekøyrar skal brukast. Leigekøyrarane er personar/firma som har løyve til ervervsmessig køyring med snøscooter på vinterføre. Namn og kontaktinformasjon til desse finn du via lenka «Leiekjørere 2013-2016».

Innanfor desse ramane slepp du å søke kommunen om dispensasjon:

 • Godkjent leigekøyrar med snøscooter registrert for leigekøyring brukast, og køyringa skal skje utanfor verneområdane, eller innafor brukssonane i Skamsdalen, Merrabotn eller Reindøl(leigekøyrar har oversikt over desse)
 • Køyringa skal skje i tidsrommet 1.november – 20. april(eventuelt 3. påskedag dersom denne faller seinare)
 • Føremålet med køyringa skal vere transport av noko som går inn under minst eit av følgjande punkt:
  • Varer og utstyr
  • Ved
  • Saltsteiner i regi av det enkelte beitelag
  • Tilsyn med private hytter etter oppdrag fra eierne.
  • Massemedia på reportasjeoppdrag
  • Funksjonshemmede
  • Transport med tillatelse direkte etter motorferdsellovgivinga

Dersom du ynskjer å nytte leigekøyrar må du kontakte desse i god tid. Transportoppdrag til same område bør samordnast, slik at køyringa blir halde på eit minimum

Ikkje-søknadspliktig motorferdsel med heimel i lova

Noko motorferdsel er direkte heimla i lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag, og forskrift om motorferdsel. Merke at det er ulike reglar for køyring i barmarksesongen og vintersesongen.

Utan søknad er det etter lov og forskrift tillate å kjøre med motorkjøretøy i desse tilfella:

På barmark:

 • Politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med heimel i lov
 • Offentlig post- og teletjenester
 • Nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruksnæring (Jakt, fangst, fiske og bærsanking reknes ikke som næring i denne forbindelse)
 • Forsvarets øvelser, forflytninger og transporter
 • Nødvendig transport i forbindelse med anlegg og drift av veger og større anlegg.
 • Transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort. Kjøring i nasjonalparken kan bare skje i samsvar med vernereglene for området, og utenfor bare for nødvendig transport etter sleper som tidligere er fastsatt av Direktoratet for statens skoger på statsgrunn og av kommunen/grunneiere på privat grunn
 • Rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven
 • Nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi

Kjøring skal om mulig følge eldre kjørespor

På vinterføre

 • Transport som er tillate på barmark
 • Transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser m.v.), som ikke ligger til brøytet bilveg
 • Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse
 • Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter
 • Nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder dyretellinger og liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon
 • Transport i forbindelse med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere påkjørselsrisiko for elg og annet hjortevilt ved vei eller jernbane
Publisert av Martin Vorkinn. Ansvarleg Marit Svanborg. Sist endra 13.01.2017
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 
 • TelefonBilde 61 24 41 00
 • FaksBilde 61 24 41 04
 • PostboksBildePostboks 53, 2665 LESJA
 • PostboksBilde Jakup B. Klukstads veg 32, 2665 Lesja
 • Åpningstid: 8:00 - 15:30
Login for redigering
Login for redigering