Motorferdsel i utmark

snøskuter - Klikk for stort biletesnøskuter Motorferdsel i utmark er som hovudregel ikkje tillate, men bruk av motorkjøretøy kan vera nødvendig i tilknyting til næring og nyttetransport.  Dersom særlege grunnar føreligg kan ein søke dispensasjon for å få utføre køyringa sjølv. Om leigekøyrar nyttast på vinterføre, er det i mange tilfelle ikkje nødvendig å søke om dispensasjon. Formålet med køyringa kan også være direkte heimla i motorferdsellovverket. Lokal forskrift for bruk av motorbåt og luftfartøy regulerer kva som er tillate i forbindelse med transport i luft og på vatn.

Snøheimbussen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fylkesmannen i Oppland har oppdatert reglane for ferdsel for vegene i tidlegare Hjerkinn skytefelt i forkant av sommarsesongen 2017 Reglane viser mellom anna til Forsvarsbygg sine restriksjoner for ferdsel i dei periodane dei har ryddeaktivitetar i området. Informasjon om reglane for ferdsel er nå lagt ut på fylkesmannen sine nettsider, under adressa www.fylkesmannen.no/ferdselsregler2017. Der finn du også lenke til Villreinsenteret sin informasjon om skyttelbussen. Du finn også reglane i fil øvst i artikkelen.

Kontakt

Marit Svanborg
Miljørådgjevar
Telefon 61 24 41 88

Opningstider

Alle kvardagar frå 08:00 til 15:30