Publisert 13.10.2013
Lesja kommune har ansvar for vedlikehold av ca 35 km kommunale veger. Årlig brukes ca 1 mill kr. til dette formålet. I tillegg avsettes i kapitalbudsjettet 500.000 kr til oppgradering/asfaltering hvert år.
Vegvedlikeholdet utføres i sin helhet ved kjøp av varer og tjenester.
Publisert 21.11.2013

Tenesta skal stimulere og leggje til rette for skogbruksnæringa slik at alle skogeigarar får rettleiing og service til aktiv forvaltning av sin skogeigedom. Det er vidare ei prioritert oppgåve å arbeide for næringsutvikling i skogbruket, her under verdiskaping med lokal omsetjing av tømmer til ulike skurkvalitetar og biobrensel. På regionnivå i Nord-Gudbrandsdalen er det eit felles mål å auke aktiviteten i skogen med meir hogst opp mot berekraftig skogbruk, samt auke skogkulturaktiviteten med fokus på forynging og stell av yngre skog.

Kommunen er det offentlege forvaltningsorganet som skogeigaren skal kontakte for å ordne saker som til dømes tilskottsforvaltning, frådeling av skogareal,  bygging av skogsvegar og løyve til hogst i vernskog.  

Skogkonsulenten skal utøve generell oppsynsverksemd, her under kontrollverksemd og registreringar pålagt av fylkesmannen 

Skogbrukskonsulenten skal førebu saker etter forskrifter og lovverk, og ta avgjerd i saker som er delegert til rådmannen. 
  

Oppgåvene omfattar m.a:

 • Lovforvaltning etter skoglov
 • Forvaltning etter forskrifter gitt i medhald av skoglova (t.d. vernskogforvaltning, godkjenning av skogsvegar mv)
 • Forvaltning av skogfondordninga
 • Forvaltning av rentemidlar
 • NMSK-tilskott(nærings-og miljøtilskott i skogbruket) til m.a planting, ungskogpleie, 1. gongs manuell tynning, markberedning, vegbygging, drift i vanskeleg terreng, miljøtiltak i skog
 • Kommunalt tilskott til skogkultur 

 

Publisert 07.07.2014

Dei siste åra har det blitt stadig meir fokus på sikkerhet mot naturskader i plan- og byggesaker. Som eit ledd i kartlegginga av mulige fareområde, har Norges vassdrags- og energidirektorat publisert fleire aktsomhetskart. Karta er delt opp i tema og er tilgjengelege på www.skrednett.no

Karta er i dei fleste tilfelle laga automatisk frå tilgjengeleg informasjon som kartdata og nedbør, og viser ikkje nødvendigvis ein reell fare. Men om det blir søkt om byggeløyve på grunn innanfor aktsomhetskarta er det krav om kartlegging av reell fare og evt. sikring. Har du byggeplaner der byggegrunnen er innenfor eitt av aktsomhetsområda, kan du kontakte ein av kommunen sine byggesaksbehandlarar for meir informasjon.

 

Publisert 14.01.2015
Mjølkespann Uppistugu Hågåseter

 

 

Felles landbrukskontor for Lesja og Dovre kan melde om stor vilje til å investere i landbruket. Rett etter nyttår vart heile 18 BU-søknader (bygdeutviklingsmidler) sendt fra kommunen til Innovasjon Norge. Desse skal nå behandlast av Innovasjon Norge sitt kontor i Lillehammer.  Til saman ønskjer dei 18 gardbrukarane i Lesja og Dovre å investere vel 40,7 millionar kroner. Omsøkt tilskott er 8,8 millionar av dei 40,7 millionane. 15 søknader omhandlar tilskott til investering i tradisjonelt landbruk medan 3 av søknadane er knytt til tilleggsnæring.  Investering i tradisjonelt landbruk utgjer 39,3 mill. medan tilleggsnæring utgjer 1,4 mill.

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}

Rigmor Bøe

Forvaltning- og utviklingssjef
 
61 24 41 23
 
904 03 758
 
Send epost
 
 • TelefonBilde 61 24 41 00
 • FaksBilde 61 24 41 04
 • PostboksBildePostboks 53, 2665 LESJA
 • PostboksBilde Jakup B. Klukstads veg 32, 2665 Lesja
 • Åpningstid: 8:00 - 15:30
Login for redigering
Login for redigering