Høyringar

Høyringar - Klikk for stort bilde Her legg vi ut planar og anna som skal på offentleg høyring. Du kan sende ditt innspel elektronisk innan fristen som er satt i   den enkelte saken. Dersom  det ikkje står noko under denne teksten, er det ikkje saker til høyring akkurat no (fristen for innspel er gått ut). 

Forvaltningsstyret i Lesja kommune har i møte 04.06.18, sak 53/18 gjort vedtak om offentleg ettersyn for forslag til mindre endring av Reguleringsplan Lysbakken hyttefelt, nedre del, hytteområde h10 gnr. 2 bnr. 329, 330 og 418.

Plandokumenta ligg i lenkene under. Frist for å uttale seg er 10.08.18.

Rådmannen

Formannskapet i Lesja har i møte 03.05.18, sak 19/18 slutta seg til:

«Med heimel i plan- og bygningslova § 11-14 blir forslag til «Trafikksikkerheitsplan for Lesja kommune 2018 - 2021 - tematisk kommunedelplan» lagt ut til offentleg ettersyn i minst seks veker.»

Utskrift av saka og kopi av plandokumentet er lagt ut her.

Frist for å uttale seg er sett til 03.08.18.