Høyringar

Høyringar - Klikk for stort bilete Her legg vi ut planar og anna som skal på offentleg høyring. Du kan sende ditt innspel elektronisk innan fristen som er satt i   den enkelte saken. Dersom  det ikkje står noko under denne teksten, er det ikkje saker til høyring akkurat no (fristen for innspel er gått ut). 

Sørhella, myrull

Departementet skriv m.a. dette på si heimeside:

«Lokale tiltak tillates i Dalsida"

Departementet meiner at Dalsida skal markeras som buffersone heilt inn til Aursjødammen.  Departementet slutter seg dermed til Oppland fylkeskommunes vurderingar om at det er kraftutbygging som er hovedbarrieren for villreinen i Dalsida langs Aursjøen inn til Torbuhalsen og ikkje lokale tiltak.