Skoglund/Bekkefaret

Skoglund/Bekkefaret ligg på Lesjaskog og er eit døgnbemanna bufellesskap for menneskjer med samansatte hjelpebehov. 

Skoglund/Bekkefaret består av to hus, eit med tre adskilte leilighetar og eit hus med fem leilighetar + eit fellesareal. Tilsaman 8 leilighetar.

Telefonnr: 61 24 46 60

Det arbeidast for at bufellesskapet skal vere ein naturleg del av lokalmiljøet, og at bebuarane bruker dei tilbod som fins i nærmiljøet.

Bebuarane ska ha eit trygt, triveleg, utviklande botilbod, oppbygd etter den enkeltes forutsetningar og behov.

Arbeidsmetoda er målretta miljøarbeid, som skal gje beboarane moglegheit til å delta i eigen kvardag ved å få bruke de ressurar som fins i kvar enkelt, lære nye ferdighetar og halde vedlike det som fungerar godt.

Fant du det du leitte etter?