FERIEVIKARAR, SOMMAREN 2018

Innan helse, omsorg og folkehelse, er det behov for sommarvikarar innan følgjande avdelingar (søkjarane må ha fylt 18 år på tilsettingstidspunktet). Søknadsfrist 1. april 2018.

 • Lesja sjukeheim, Lesja; pleieavdeling, skjerma avdeling, kjøkken og vaskeri.

  Nærare info:  Leiar Hilde Lislien, tlf 61 24 42 12 eller avd.sjukepleiar

  Tove Skaug, tlf 61 24 42 28.

   

 • Skoglund/Bekkefaret bufellesskap og Lesjaskog dagsenter, Lesjaskog

  Nærare info: Leiar Jostein Larshus, tlf 61 24 46 60

   

 • Heimebaserte tenester:
 • Heimesjukepleia
 • Lesjatun
 • Eldres senter, Lesjaskog

  Nærare info: Leiar for heimebaserte tenester, Marit Nyløkken, tlf 61 24 42 18, eller avd.sjukepleiar Ellen Hagestande, tlf 61 24 42 10

   

   

  Felles for alle sommarjobbane:

  Ønska avdeling/arbeidsstad, start- og sluttidspunkt, evt. prioritering og maks stillingsstorleik må presiserast i søknaden. Lønn i hht avtaleverk.

  Nyutdanna sjukepleiarar: Rekna ut frå årslønn (100% st) pt. på kr 386 200.

  Søkjarar som kan arbeide heile juli og fram til 19. august, blir føretrekte.

  Det er krav om at begrensa politiattest, jf. Helse- og omsorgstenestelova §5-4, blir lagt fram før oppstart i stillingane.

   

  Søknad sender du til Lesja kommune, innan 01.04.2018.

  Send søknad elektronisk via vår heimeside, www.lesja.kommune.no, link til ledige stillingar.

  Søknad som ikkje blir sendt elektronisk via heimesida, blir ikkje teke i betraktning.

   

  Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli oppførd på søkjarlista (jf. Offl. §25). Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, vil søkjaren bli varsla om dette.

   

  Søknadspapir blir ikkje returnert.

ID 427 - ferievikarar Lesja sjukeheimID 428 - ferievikarar Skoglund/BekkefaretID 429 - ferievikarar Heimebaserte tenester

Kontakt

Lene Mariplass
Konsulent lønn
Telefon 61 24 41 36