Publisert 15.11.2018
Innovasjon Norge

Innovasjon Norge støttar forskjellige prosjekt i landbruket. Eksempel på prosjekt er bygging av fjøs til storfe, husdyrgjødsellager og forskjellige tiltak knytt til tilleggsnæring på gardsbruk. Innovasjon Norge har også gode låneordningar for den som skal investere.

Felles landbruksforvaltning for Lesja og Dovre har gleda av å invitere til eit ope møte fredag 30.november med mellom anna foredragshaldar Tom-Arild Fredriksen i Innovasjon Norge. Fredriksen skal informere om kva støtteordningar Innovasjon Norge har for nettopp landbruket. I tillegg kjem fleire gardbrukarar for å fortelja om si oppleving av å søke støtte. Det blir sett av tid til personleg dialog med Fredriksen om eigne prosjekt på slutten av dagen.

Les meir i program for dagen. Sjå vedlagt link til program. Velkommen til ein lærerik formiddag!  

Publisert 01.11.2018
Regionrådet NG

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal arrangerer foreldrekveld omkring dette temaet 

på Regionkontoret, Otta

måndag 19. november kl 19:00

Påmelding Lesja: 
Aasta K. Bjorli Bjølverud tlf 468 13 934

Publisert 01.11.2018

Er du under 40 år, ammande eller har heimebuande born? Då tilrår Statens strålevern at du har jodtablettar heime.  Tablettane kan gi vern mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal berre takast etter råd frå myndigheitene. 

   Publisert 31.10.2018
   iskrystall

   Livsløpsstyret bestemte i møte 30. oktober at Lesja kommune sin kulturpris for 2018 tildeles Audun Høgbrenna.

   Publisert 26.10.2018
   Babysang

   Det blir babysang kvar måndag denne hausten. Velkomen!


    

    

   Publisert 25.10.2018

   Lesja kommune minner om at det ikkje er tillate å spreie husdyrgjødsel på snødekt mark! Dei siste dagane har forvalting- og utviklingsavdelinga kome over fleire alvorlege tilfelle av ulovleg spreiing av husdyrgjødsel. I enkelttilfelle har gjødselspreiinga ført til avrenning til vassdrag, noko som gjev grunnlag for streng reaksjon. Alvorlege brot blir behandla etter forureiningslova. Det er "eigaren" av husdyrgjødsla som har ansvar for å syte for at riktig mengde gjødsel blir spreidd på godkjent spreieareal, i samsvar med gjødslingsplan og gjødselvareforskrift.   Det er også å forvente at profesjonelle aktørar (entreprenørar) som spreier møkk har sett seg inn i gjeldande regelverk. 

   Publisert 23.10.2018
   Lesja og Dovre brannvesen

   Lesja og Dovre brannvesen innfører ordning med feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsbolig. Bakgrunnen for ordningen er å redusere sannsynligheten for brann og konsekvensene en eventuell brann har for liv, helse og materielle verdier.

    

   Publisert 19.10.2018

   For at vi skal kunne nå deg med viktig informasjon ved hendelser er det viktig at din kontaktinformasjon er oppdatert.

   Publisert 09.10.2018
   Vinter Slådalsvegen 1

   Slådalsvegen blir vinterstengt frå onsdag den 10. oktober.  All køyring etter denne datoen foregår på eige ansvar.